Nice von Arlett

Karlo vom Team Arlett, V Napoli von Arlett, V

 

 


 

 

WT: 29.06.2015       SZ: 2316443                IDN:981189900055733                         
HD:  ED:  DNA: gelagert
ABK:  ZW:  ZB: 

"