Natalie von Arlett

Karlo vom Team Arlett, V Napoli von Arlett, V

 

 WT: 29.06.2015       SZ: 2316442                 IDN:981189900062203                           
HD:  ED:  DNA: gelagert
ABK:  ZW:  ZB: "